Фактури и Цени на фактури

Химизирани Фактури с втори цвят за гриф ОРИГИНАЛ на първи лист,
номерация и перфорация, 3х30 листа, корица 280 гр. картон, лепени и шити с телчета.

За изработка на фактури трябва да приложите копия от следните документи:
1. Решение за регистрация на фирмата
2. Регистрация по ЗДДС
3. Възлагателно писмо, в което да са описани:
- Име на фирмата
- Адрес
- Идентификационен номер
- Идентификационен номер по ЗДДС
- Банка и банкова сметка
- МОЛ
От кой номер да започва кочана, вид на фактурите – А5, 20/20 см. или А4

 

Производствена база:

гр. Ихтиман
ул. "Братя Миладинови" 16

cms